Gymnasiale uddannelser

Økonomi og praktisk information

Læs nedenfor om
Optagelseskriterier
- Tilmelding og studievejledning
- Tilrettelæggelse og starttidspunkter
- Økonomi
- Specialpædagogisk støtte (SPS)
- Studieaktivitet
- Eksamen

Optagelseskriterier

For at blive optaget skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller tilsvarende, fx AVU eller Almen Forberedelseseksamen. Du kan først optages ét år efter, at du har forladt folkeskolen.

Du skal have personlige og faglige kvalifikationer, der sætter dig i stand til at følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre undervisningen på normal tid.

Dine reelle kvalifikationer vurderes af uddannelseschefen i samarbejde med studievejledningen på baggrund af dine forkundskaber og en optagelsessamtale.

Tilmelding og studievejledning

Optagelsen sker gennem en samtale med en studievejleder, der også rådgiver dig med hensyn til fag, niveau, støttemuligheder m.m. Studievejledningen er i øvrigt til din rådighed dagligt gennem hele undervisningsåret.

For hold, som starter i august 2017, begynder tilmeldingen i starten af april 2017. For hold, der begynder januar 2018, begynder tilmeldingen også i april og fortsætter frem, til holdets undervisning begynder. Tilmelding til 2-årig STX 2017-19 starter ultimo februar 2017.

Hvis du er interesseret i yderligere information og tilmelding, kan du booke en tid hos studievejledningen, kontakte en studievejleder på tlf. 3815 8524 / 3815 8525 eller sende en e-mail til hfogstx-vejledning@vuf.nu.

Læs mere om tilmelding og studievejledning

 

Tilrettelæggelse og starttidspunkter

Fagene er tilrettelagt over ½, 1 eller to år med start i uge 34-35 (august) og uge 1 (januar). Undervisningen ligger i tidsrummet 8-17.30.

Økonomi

Som fuldtidsstuderende med 23 ugentlige timer eller derover har du mulighed for at søge SU, hvis du er fyldt 18 år. I visse tilfælde kan kusister bevilliges SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte).

Støtten er betinget af, at mødepligtsreglerne overholdes. Du har også mulighed for at søge om rabat på den daglige transport.

Læs mere om SU, SVU og Ungdomskort (transportgodtgørelse)

Pris

550 kr. eller 1400 kr. pr. fag. Deltagergebyret for fag, som indgår i en hel hf- eller studentereksamen eller en fagpakke, tilbagebetales efter udstedelsen af det samlede eksamensbevis. Undervisning, boglån, eksamen og eksamensbevis er gratis.

NB. Hvis du har en videregående uddannelse, skal du udover deltagergebyret afholde alle udgifter for fag på hf-e.

Læs mere om priser for deltagerbetaling

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Specialpædagogisk Støtte (SPS) er for dig, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre svære vanskeligheder, og derfor har behov for støtte, for at kunne gennemføre din uddannelse på lige fod med andre kursister. 

Det er vigtigt, at du, allerede når du tilmelder dig eller hurtigst muligt derefter, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen.

Læs mere om SPS

Studieaktivitet

Der er krav om studieaktivitet, herunder mødepligt, dvs. at du ud over at møde til undervisningen skal deltage aktivt og aflevere skriftlige opgaver.

Eksamen

Alle fag afsluttes med en prøve. Der gives ikke standpunktskarakterer eller årskarakterer på enkeltfag. Der er altid mundtlig eksamen, og i nogle fag også en skriftlig. Der afholdes ordinær eksamen i maj-juni og for visse fags vedkommende også vintereksamen i december-januar.

Det er muligt at aflægge eksamen i fagene som selvstuderende, men du skal være opmærksom på, at det kræver gode forudsætninger og stor arbejdsindsats for at klare sig uden støtte fra undervisningen. I visse fag kræves endvidere et laboratoriekursus.

Ved tilmelding til eksamen som selvstuderende er fristen den 1. februar 2017.

Læs mere om karakterer og eksamen