Om VUF

Værdigrundlag

VUF er en interkulturel uddannelsesinstitution, som giver adgang til og mulighed for samarbejde med kursister fra andre kulturer og religioner.

VUF har et åbent, fleksibelt og mangfoldigt læringsmiljø, hvor fagligheden og respekten for individet er i højsædet.

Vi har den holdning, at alle kursister har et potentiale, og at vejene til at nå målene inden for de givne rammer er mangfoldige.

Nøgleord for alle uddannelser og for helheden er: engagement, faglighed, åbenhed og fællesskab, respekt for forskellighed, hinanden og skolen.

Hvem er vi?

VUF er et voksenuddannelsescenter, der udbyder studieforberedende og almendannende voksenuddannelser på alle niveauer inden for: 

 • Forberedende VoksenUndervisning (FVU) 
 • Almen Voksenuddannelse (AVU) 
 • E-learning, avu- og hf-fag
 • Hf- enkeltfag eller en hel hf-eksamen over min. 2 år 
 • Forkurser/fagpakker til pædagog-, sygeplejerske- og    socialrådgiveruddannelsen
 • Studentereksamen (stx på Studenterkursus) på 2 år eller stx-enkeltfag 
 • Gymnasiale suppleringskurser (GSK) 

Bredden i det samlede uddannelsesudbud giver kursisterne flere valg- og kombinationsmuligheder.

Veluddannede, professionelle medarbejdere, sikrer kvaliteten i uddannelserne. 

VUF tilbyder også

 • Danskuddannelser for voksne udlændinge (DU1, DU2 og DU3)
 • Danskuddannelse for voksne udlændinge som online undervisning eller blended learning
 • Afholdelse af Indfødsretsprøven
 • I samarbejde med lokale erhvervsskoler på Frederiksberg udbyder VUF erhvervsskoleforberedende forløb (EUD- og EUX-”pakker”), der opkvalificerer gruppen af unge og voksne, der ikke har de nødvendige faglige forudsætninger til at starte og gennemføre en erhvervsuddannelse. 
 • Ordblindetest- og ordblindeundervisning
 • Forskellige former for rekvireret undervisning (indtægtsdækket virksomhed med forlagt undervisning)

Mission

På VUF tager vi udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger for og vilje til at nå sine uddannelsesmæssige mål. Kursister fra VUF skal være kendt for et højt kompetenceniveau.

Kerneord

Faglige og personlige kompetencer: Det er skolens mål at give alle kursister, der er indstillet på at arbejde seriøst, en undervisning af høj kvalitet, der kvalificerer til: 

 • fortsat/videregående uddannelse 
 • arbejdsmarkedet 
 • personlig udvikling 
 • dansk statsborgerskab 

VUF uddanner uge voksne kursister til demokratisk dannelse.
VUF uddanner voksne kursister til at klare omstillinger, nyorientering, jobskift eller tilværelsesskift.
En ny start: Det er endvidere et specifikt delmål at give et individuelt (efter)uddannelsestilbud til unge, der er droppet ud af folkeskolen eller en ungdomsuddannelse, og at give differentierede uddannelses- og vejledningstilbud til tosprogede.

Vision

VUFs fornemste opgave er at skabe et dynamisk og engagerende læringsmiljø, hvor fagligheden og interessen for individet er i højsædet.

VUF realiserer og udfordrer kursisternes mål via uddannelse og kompetenceudvikling. Og skolen gør kursisterne studieforberedte og giver dem lyst til mere uddannelse. 

VUFs vision er både pædagogisk og uddannelsesmæssigt at være en udviklingsorienteret uddannelsesinstitution. Stedet er præget af et engagement og en fremadrettethed, der sikrer kursisterne relevante og tidssvarende kompetencer og et højt udbytte af uddannelsen/tiden på VUF.

Samtidig med at vi har fokus på kvaliteten i den enkelte uddannelse, er det særlige ved VUF synergieffekten på tværs af uddannelserne.
 
VUF er kendetegnet ved et udfordrende læringsmiljø med fokus på:

 • kvalitet i alle ydelser 
 • trivsel for den enkelte kursist, så uddannelsesforløbet opleves som en succes. 
 • korrekt indplacering: kursistens kendskab til de mange tilbud og vejledning til det rigtige (= relevante) tilbud 
 • løbende og fokuseret vejledning, der følger op på den enkelte kursist i en bestræbelse på at støtte kursisten i sine mål og undgå frafald. 

Værdier 

Skolens fælles værdigrundlag afspejler skolens ståsted i forhold til alle de udbudte uddannelser og i forhold til VUF som en arbejdsplads for kursister og medarbejdere. Værdigrundlaget udtrykker de grundlæggende spilleregler, retningslinjer og holdninger, der præger VUF.
 
Det er et kvalitetsmål, at værdigrundlaget er synligt i skolens overordnede struktur, i undervisningen, i skolens service over for kursisterne, i den daglige kommunikation og demokratiske beslutningsproces.

5 nøgleværdier

1. Ansvar og respekt

 • Ansvar for sig selv og sine omgivelser 
 • Ansvar for egne valg 
 • Respekt for undervisningen 
 • Respekt for hinanden, fællesskabet og forskelligheden
 • Respekt for bygninger og inventar 

2. Demokrati og ligeværd

 • Demokratiske omgangformer - samtale og åben dialog 
 • Tolerance og respekt for mangfoldige holdninger og værdier
 • Ligeværd i skolens brede udbud og i lærer-kursist- relationer
 • Ligeværd i medarbejdernes samspil
 • Kursistdemokrati: repræsentation i skolens udvalg og arbejdsgrupper og indflydelse på alle områder, der vedrører kursisternes hverdag på VUF.

3. Kreativitet, nytænkning og udvikling

 • Mulighed for ny inspiration, perspektiv og visioner (fx via gode foredrag og kulturelle oplevelser)
 • Faglig opgradering som vejen til indfrielse af uddannelses- og erhvervsmæssige mål
 • Vilje og engagement til individuel fordybelse og at gå i aktiv dialog 
 • Personlig udvikling og selvindsigt 
 • Mulighed for at skabe netværk på tværs af mangfoldige kulturer og religioner.

4. Sundhed og økologisk bæredygtighed

 • Et varieret udvalg af sund og økologisk mad i kantinen
 • Kvalitet i form af friske og ernæringsrigtige produkter
 • Udbud i kantinen er tilpasset skolens interkulturelle profil
 • SU-venlige priser
 • Vi arbejder efter principperne bag ”det grønne skoleflag”-konceptet (fx er miljø-/genbrugs-station oprettet i gården til affaldshåndtering/-sortering)
 • Frivillige tilbud og fællesarrangementer 
 • Rygepolitik (rygeforbud overalt indendørs; der må kun ryges i gårdene)
 • Alle gode ideer og løsninger skal fremmes
 • Trivsel for såvel kursister som medarbejdere

5. Humor

 • Det skal være sjovt at lære og være på VUF
 • Humor i undervisningen og i samværet
 • Humor inddrages i.f.m. konfliktløsning