FVU læsning og matematik

Mere om FVU

Målsætning og indsatsområder for forberedende voksenundervisning (FVU)

For kursusåret 2015-16 har vi valgt at sætte fokus på følgende indsatsområder og tiltag – også her med udgangspunkt i nøgleværdierne Viden, Udvikling og Fællesskab:
E-learning
•    Udvikling af netbaseret materiale til trin 3
IT-bårne platforme og materialer
•    Udvikling og brug af Fronter
FVU og tosprogede kursister
•    Etablering af forløb målrettet tosprogede kursister ud fra Undervisningsministeriets forsøg på området

Nøgletal

Se prognose og tal for FVU og OBU 2015 (excel-fil)

Fastholdelse på AVU, FVU og OBU

På VUF vil vi gerne understøtte kursisternes læringsforløb og sikre deres gennemførelse med et tilfredsstillende resultat. Vores mål er, at kursisterne trives. Det stiller krav til attraktive uddannelsestilbud, der ikke kun fokuserer på faglighed, men også giver mulighed for udvikling og styrkelse af egen viden i fællesskab med andre.
Derfor tilbyder vi
•    Indplacering på korrekt niveau gennem vejledningssamtale ved optagelse på en af vores uddannelser. Læs mere om studievejledningen her (link til side om vejledning)
•    Engagerende og involverende undervisning. Læs mere om pædagogisk udgangspunkt og praksis her (link til tekst om pæd. udg.pkt og praksis)
•    Tilbud om introducerende undervisning forud for start på et ordinært forløb. Læs mere om introducerende forløb her (link til side om fag og tilbud på AVU)
•    Hjælp i værkstedet til lektier og skriftlige opgaver i fagene dansk, dansk som andetsprog, matematik og engelsk
•    Trivsels- og fællesskabsfremmende aktiviteter som syng-med, fastelavn, fælles afslutning af kursusåret mv
•    Tæt opfølgning på fremmøde til undervisning og aflevering af stillede opgaver. 

Den tætte opfølgning følger et sæt retningslinjer med fokus på det samlede fremmøde set i forhold til det samlede timetal på niveauet i det eller de pågældende fag. Det er vigtigt at kende og følge disse regler, da de er bestemmende for, om den enkelte kursist betragtes som studieaktiv eller ej. Læs mere om reglerne for AVU, FVU og OBU her (link til regelsæt)

Som kursist kan man kun modtage Statens Uddannelsesstøtte, hvis man betragtes som studieaktiv. Hvis man erklæres studieinaktiv, ophører udbetalingen af SU fra den næstfølgende måned. Læs mere om SU-reglerne her (link til PBNs SU-skriv).

Pædagogisk udgangspunkt og praksis

V for viden
U for udvikling og 
F for fællesskab
De tre ord danner tilsammen udgangspunkt for al pædagogik og praksis på de tre uddannelser AVU, FVU og OBU. Det betyder, at vi anvender undervisnings- og arbejdsformer, der sikrer kursistinvolvering – både for den enkelte, i par og grupper og i større forsamlinger på hold og i plenum.
Vi arbejder målrettet på at tilbyde et engagerende og involverende uddannelsesmiljø med fokus på faglighed og trivsel. 

Støtte og hjælp undervejs

Vi understøtter kursisternes læring gennem tilbud om hjælp til lektier og skriftlige opgaver. På en række af holdene er der to undervisere i en del af lektionerne. Dobbeltlærerfunktionen giver blandt andet mulighed for:
•    Differentiering, så alle kursister på et hold får passende udfordringer – både hjælp til de svageste og udfordringer nok til de stærkeste
•    Hjælp til skriftlighed med brug af computer
•    Intensive træningsforløb af særlige discipliner til udvalgte grupper på holdet
•    Generel hjælp til at løse opgaver
•    Workshops om emner, hvor lærerne hver tager sig af et emne og deler holdet op i to grupper midlertidigt.
•    Kursistsamtaler – hvor den ene underviser tager sig af samtaler, mens den anden underviser
 
Vi tilbyder også hjælp til lektier og skriftlighed i et særligt værksted med lærerhjælp og mulighed for individuel sparring til at løse opgaver og få styrket sin faglige progression. Se skemaet for værkstedshjælp her (link til værkstedsskema for efteråret 2015).

Undervisning og evaluering

Ved start på et fag/niveau gennemgår læreren kort de faglige mål og drøfter forløbets indhold med deltagerne. Læreren drøfter derefter løbende de faglige mål og undervisningens indhold med kursisterne.
Hver lærer foretager løbende evalueringer af den enkelte kursists udbytte og af selve undervisningen, herunder indhold og arbejdsformer. Evalueringerne kan foretages mundtligt og/eller skriftligt afhængig af lærerens og kursisternes valg ud fra fokus i evalueringen. Der anvendes arbejdsformer som
•    Kursistsamtale med læreren
•    Samtale med hele holdet ud fra lærerens spørgsmål
•    Skriftlig evaluering på kursisternes opfyldelse af de faglige mål undervejs og efter undervisningsforløb
•    Skriftlig evaluering af undervisningen, herunder hvorvidt de faglige mål nås gennem undervisningen, selve indholdet, tilrettelæggelse, arbejdsformer og trivsel på holdet

Evalueringerne danner udgangspunkt for løbende pædagogiske drøftelser af indhold og tilrettelæggelse af undervisningen i de respektive fagteams og på afdelingsrådsmøder. Disse drøftelser fører til justeringer af den pædagogiske praksis i uddannelserne.