Behandling af persondata

Behandling af persondata

 

Information om behandling af personoplysninger ved Voksenuddannelsescenter Frederiksberg.

 

1. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Voksenuddannelsescenter Frederiksberg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Hvis du er kursist eller kommende kursist på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg bruger vi dine personoplysninger til at administrere dit undervisningsforløb på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg. Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at vi kan overholde vores pligter i hht. love og bekendtgørelse, der er gældende inden for de områder vi gennemfører uddannelse indenfor.

 

2. Kategorier af personoplysninger

Langt de fleste oplysninger om dig vil fortrinsvis være indsamlet hos dig selv, men kan også være tilgået Voksenuddannelsescenter Frederiksberg via din kommune eller UU-center eller andre offentlige institutioner.
Voksenuddannelsescenter Frederiksberg behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
  • Stamoplysninger, som navn, bopælsadresse, cpr-nummer, telefonnummer, mailadresse m.v.
  • Oplysninger om din deltagerbetaling, såfremt der er krav om betaling
  • Din SU, såfremt du søger SU
  • Dit fremmøde
  • Dit studieforløb
  • Dine eksamensresultater
  • M.v.

 

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

Voksenuddannelsescenter Frederiksberg videregiver eller overlader dine personoplysninger til
følgende modtagere:

Undervisningsministeriet, SU-styrelsen, såfremt du søger SU, din kommune, såfremt du er henvist hertil af denne og andre offentlige myndigheder Voksenuddannelsescenter Frederiksberg skal afgive oplysninger til som følge af de love og regler, som Voksenuddannelsescenter Frederiksberg arbejder efter.

 

4. Opbevaring af dine personoplysninger

Voksenuddannelsescenter Frederiksberg kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at vi ikke opbevarer dine personoplysninger længere end det umiddelbart er nødvendigt for at kunne administrere dit undervisningsforløb i hht. de love og bekendtgørelser, som vi arbejder efter.

 

5. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dette kan du gøre ved at rette henvendelse til den lokale DPO:
Gitte Törnkvist
Direkte tlf.nr.:  38158513
Mailadr.:  git@vuf.nu
 
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
 
Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

6. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.